Terma dan syarat

Sila baca Terma Penggunaan ini (“Syarat”, “Syarat Penggunaan”) dengan teliti sebelum menggunakan laman web https://thegracecat.com (“Laman Web”) yang dikendalikan oleh Grace Cat (“kami”, “kami”, atau “kami ”).

Akses anda kepada dan penggunaan Laman Web adalah tertakluk pada penerimaan dan pematuhan anda terhadap Terma ini. Terma ini digunakan untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Laman Web.

Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma maka anda tidak boleh mengakses Laman Web.

Pendaftaran

Dengan mendaftarkan akaun di Laman Web kami dan/atau membuat pesanan, anda menyatakan dan menjamin bahawa:

a) semua maklumat yang diberikan kepada kami adalah betul tepat dan lengkap; dan

b) anda berumur lapan belas (18) tahun dan ke atas; dan

c) bank atau butiran pembayaran yang anda berikan untuk pembayaran sebarang pesanan adalah daripada akaun pembayaran yang dimiliki oleh anda dan anda mempunyai dana yang mencukupi untuk membuat pembayaran.

Anda hendaklah segera memaklumkan kepada kami sebarang perubahan pada maklumat peribadi yang didaftarkan di Laman Web ini.

Kami mempunyai budi bicara dan hak mutlak untuk menolak pendaftaran mana-mana akaun dan untuk menggantung atau menamatkan pendaftaran mana-mana akaun tanpa memberikan apa-apa sebab sekalipun.

Dasar Privasi

Anda mesti menyemak dengan teliti kami Dasar Privasi, yang digabungkan melalui rujukan di sini, sebelum memutuskan sama ada untuk menjadi Pengguna. Dasar Privasi membentangkan secara terperinci dasar kami mengenai penggunaan, pemprosesan, pemindahan dan penyimpanan maklumat anda dan sebarang maklumat peribadi tentang orang lain yang anda berikan. Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju menerima terma dan amalan Dasar Privasi. Anda juga mengakui bahawa penyerahan maklumat peribadi anda tentang anda atau orang lain, serta data, foto, video, kenyataan atau kandungan lain dilakukan secara sukarela dan dengan persetujuan mana-mana pihak ketiga yang berkenaan.

Pematuhan

Laman Web hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah dan dengan cara yang sah. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang, statut dan peraturan berkenaan Laman Web dan penggunaannya. Anda bersetuju untuk tidak memuat naik atau menghantar melalui Laman Web sebarang virus komputer atau apa-apa lagi yang direka untuk mengganggu, mengganggu atau mengganggu prosedur operasi biasa komputer; dan apa-apa bahan yang memfitnah, menyinggung perasaan atau sifat lucah.

Pesanan

Sebarang pesanan yang dibuat oleh anda akan dianggap sebagai tawaran untuk membeli produk daripada kami dan kami berhak untuk menolak tawaran tersebut pada bila-bila masa. Anda mengakui bahawa sebarang pengakuan automatik terhadap pesanan anda yang mungkin anda terima daripada kami tidak akan sama dengan penerimaan kami terhadap tawaran anda untuk membeli produk yang diiklankan di Laman Web. Kesimpulan kontrak antara anda dan kami akan berlaku apabila (i) pembayaran berjaya didebit dan dijelaskan daripada akaun pembayaran anda atau (ii) kami menghantar produk kepada anda, yang mana terkemudian.

Kami akan mengambil semua penjagaan yang munasabah, setakat yang ada dalam kuasa kami untuk berbuat demikian, untuk memastikan butiran pesanan dan pembayaran anda selamat, tetapi sekiranya tiada kecuaian di pihak kami, kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. jika pihak ketiga mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada mana-mana data yang diberikan oleh anda semasa mengakses atau memesan daripada Laman Web.

Harga dan Pembayaran

Harga atau promosi untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis. 

Semua pemegang kad kredit/debit tertakluk kepada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Jika pengeluar kad pembayaran anda enggan atau tidak, atas sebarang sebab, membenarkan pembayaran kepada kami, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kelewatan atau ketidakserahan.

Kami membenarkan anda menggunakan kod diskaun mengikut terma dan syarat yang dikeluarkan. Anda hanya boleh menggunakan satu kod diskaun dengan setiap pesanan. Kami berhak untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan yang anda tambahkan lebih daripada satu kod diskaun pada pesanan tersebut.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Laman Web.

Produk atau Perkhidmatan

Kami telah berusaha sedaya upaya untuk memaparkan setepat mungkin warna dan imej produk kami yang dipaparkan di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda bagi sebarang warna adalah tepat.

Kami berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk mengehadkan penjualan produk kami kepada mana-mana orang, wilayah geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes.

Kami berhak untuk mengehadkan kuantiti sebarang produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua perihalan produk tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara kami sendiri.

Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah terbatal jika dilarang.

Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang ralat dalam Laman Web akan diperbetulkan.

Produk untuk Kegunaan Sendiri

Produk yang dihantar adalah untuk kegunaan persendirian dan domestik sahaja dan bukan untuk dijual semula melainkan terdapat pengaturan berasingan seperti yang dibuktikan oleh perjanjian bertulis antara anda dan kami. Kami berhak untuk menolak dan/atau membatalkan sebarang pesanan daripada perniagaan atau yang kami anggap adalah untuk tujuan komersial atau bukan domestik yang lain.

penghantaran

Dengan membuat pesanan dengan Laman Web, anda mengakui, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Polisi Penghantaran.

Harta Intelek

Laman Web dan kandungan asalnya, ciri dan fungsinya adalah dan akan kekal sebagai hak milik eksklusif Grace Cat dan pemberi lesennya. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, menyalin, mengubah suai atau mengedarkan atau menggunakan untuk tujuan komersial mana-mana kandungan atau bahan di Laman Web.

Pautan Ke Laman Web Lain

Laman Web kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Grace Cat. Grace Cat tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Grace Cat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan yang tersedia pada atau melalui mana-mana tapak web atau perkhidmatan tersebut.

Kami amat menasihati anda untuk membaca terma dan syarat serta dasar privasi mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda lawati.

Ulasan

Anda boleh menyerahkan ulasan selagi kandungannya tidak menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, kesat, tidak senonoh, memfitnah, lucah atau mengancam; atau melanggar hak cipta, tanda dagangan, keyakinan, privasi atau mana-mana hak lain; atau sebaliknya mencederakan pihak ketiga; atau tidak menyenangkan; atau yang terdiri daripada atau mengandungi virus perisian, kempen politik, permintaan komersial, surat berantai, mel besar-besaran atau sebarang "spam".

Jika anda menyerahkan ulasan, dan melainkan kami menyatakan sebaliknya, anda memberikan kami hak yang tidak eksklusif, bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik dan sub-lesen sepenuhnya untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah, mencipta karya terbitan daripada, mengedar dan memaparkan kandungan sedemikian di seluruh dunia dalam mana-mana media.

Anda memberi kami hak untuk menggunakan nama yang anda serahkan berkaitan dengan kandungan tersebut.

Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki atau sebaliknya mengawal semua hak ke atas kandungan yang anda siarkan; bahawa, pada tarikh kandungan atau bahan itu diserahkan kepada kami:

– Kandungan dan bahan adalah tepat;
– Penggunaan kandungan dan bahan yang anda bekalkan tidak melanggar dasar ini dan tidak akan menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau entiti. Anda bersetuju untuk menanggung rugi thegracecat.com untuk semua tuntutan yang dibawa oleh pihak ketiga terhadap thegracecat.com hasil daripada kandungan yang anda bekalkan.

Kami mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk memantau dan mengedit atau mengalih keluar sebarang aktiviti atau kandungan. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang disiarkan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akses kepada Laman Web kami serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab sekalipun, termasuk tanpa had jika anda melanggar Syarat.

Semua peruntukan Terma yang mengikut sifatnya harus bertahan dengan penamatan akan kekal dalam penamatan, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian waranti, ganti rugi dan had liabiliti.

Penafian

Penggunaan Laman Web oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Tapak web disediakan atas dasar "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERSEDIA". Laman Web disediakan tanpa sebarang jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran atau perjalanan prestasi.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang ganti rugi berbangkit atau sampingan (kedua-duanya termasuk, tanpa had, kerugian ekonomi tulen, kehilangan keuntungan, kerugian perniagaan. , kehilangan simpanan yang dijangkakan, perbelanjaan yang sia-sia, kehilangan privasi dan kehilangan data) atau sebarang kerosakan tidak langsung, khas atau punitif yang lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan Laman Web dan/atau produk kami.

Undang-undang yang Mentadbir

Terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan sebarang hak atau peruntukan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan selebihnya Terma ini akan terus berkuat kuasa. Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Laman Web kami, dan menggantikan dan menggantikan sebarang perjanjian terdahulu yang mungkin ada antara kami mengenai Laman Web.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengubah suai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Jika semakan adalah penting, kami akan cuba memberikan notis sekurang-kurangnya 7 hari sebelum sebarang terma baharu berkuat kuasa. Perkara yang membentuk perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami sendiri.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Laman Web kami selepas semakan tersebut berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang telah disemak. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, sila berhenti menggunakan Laman Web.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Syarat ini, sila hubungi Kami.